LABORATORUL FIZIOLOGIA STRESULUI, ADAPTĂRII ȘI SANOCREATOLOGIE GENERALĂ

Laboratorul Fiziologia stresului, adaptării și Sanocreatologie generală a fost fondat în anul 1998 în baza laboratoarelor Fiziologia stresului, adaptării și dereglărilor funcționale; Sistemelor biologo-tehnice și Biochimia adaptării și dereglărilor funcționale. Din anul 1976 până în 2020 a fost condus de academicianul Teodor Furdui – profesor universitar, doctor habilitat, Om emerit. În prezent șef al laboratorului este Valeria Vrabie, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător.

Este principalul laborator, care elaborează bazele științifice și practice ale sanocreatologiei și coordonează cercetările în acest domeniu.

Direcțiile generale de cercetare includ elaborarea:

 • Bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei – direcție nouă în biomedicină.
 • Bazelor științifice ale psihosanocreatologiei.
 • Sistemului de clasificare a sănătății psihice.
 • Itemilor și testelor de evaluare a sănătății psihice.
 • Metodelor de fortificare și menținere a sănătății sistemului cardiorespirator.
 • Produselor cu destinație sanogenă.

Realizări

Cercetările științifice ale laboratorului au evoluat de la revizuirea conceptului lui Hans Selye despre stres, la descrierea unui fenomen anterior necunoscut în societatea umana – fenomenul degradării precoce biologice a organismului uman și la fondarea unei direcții noi în biomedicină – sanocreatologia, destinată creării și menținerii dirijate a statutului morfologic, fiziologic și psihic al organismului uman în corespundere cu condițiile de viață.

Au fost elaborate bazele științifice ale evaluării sănătății cordului și sistemului respirator. Au fost elaborate sistemele de clasificare ale nivelelor de sănătate a cordului și a sistemului respirator, precum și elaborate unele metode de fortificare și menținere a sănătății lor.

A fost inițiată elaborarea bazelor științifice ale sănătății psihice – conceptul, fenomenologia și clasificarea sănătății psihice, principiile estimării gândirii, memoriei și conștiinței sanogene etc.

În laborator sunt implementate metodele de diagnosticare funcțională și de evaluare a sănătății sistemelor cardiovascular și respirator. Cercetătorii laboratorului au elaborat un complex de metode pentru fortificarea și menținerea sănătății sistemului cardiovascular în dependență de nivelul de sănătate al lui. A fost elaborată și implementată metoda de practicare a efortului fizic dinamic maximal, care nu provoacă dereglării funcționale.

Au fost elaborate și testate diverse regimuri de hipoxie normobarică în scopul implementării acestei metode în sanocreatologie.

În laborator, de asemenea este implementată metoda doppler lazer fluorimetrică și realizată analiza biochimică a sângelui etc.

Cercetătorii laboratorului
Nume, prenume VRABIE Valeria
Funcția Cercetător științific coordonator
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Biochimia, fiziologia omului și animalelor. 

Elaborarea produselor sanogene cu proprietăți predeterminate și acțiune dirijată, prin valorificarea diverselor surse de materie primă locală cu un potențial (biologic) înalt privind conținutul substanțelor cu acțiune benefică asupra sănătății. 

Date de contact (+373) 22 73-96-07, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. VRABIE, V., DERJANSCHI, V., CIOCHINA, V., VRABIE E.  The use of whey for honey bee feeding and obtaining of proteincarbohydrate bee feed. Scientific Papers. Series D.  Animal Science. 2019, Vol LXII, no. 1, 105-110. ISSN 2285-5750. Index Copernicus ICV 2018: 81,36
 2. VRABIE, E., SPRINCEAN, C.,  PALADII, I , VRABIE, V. The aminoacid content in protein mineral concentrates obtained at different electrophysical processing regimes of whey. Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2019, Vol LXII, no. 1, 391-397. ISSN 2285-5750. Index Copernicus ICV 2018: 81,36
 3. VRABIE, V., DERJANSCHI, V., CIOCHINA, V. The importance of amino acids for the development of bee colonies. Oltenia. Studii si comunicări. Științele Naturii. 2019, Vol. 35, nr.1, 92-97. ISSN 1454-6914. ISI indexed. C.N.C.S.I.S. în B+
 4. VRABIE, V., CIOCHINĂ, V. Biologia moleculară a dezvoltării: Suport de curs. Chișinău: Tipogg. „Foxtrot”, 2020, - 226 p. ISBN 978-9975-89-174-5.
 5. VRABIE, V., DERJANSCHI, V., CIOCHINĂ, V. Biochemical features of protein nutrition of honey bees. Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2020, vol. LXIII, No. 1, 116-121. ISSN 2285-5750, ISSN CD-ROM 2285-5769, ISSN-L 2285-5750, ISSN Online: 2393 – 2260.

 

Nume, prenume FURDUI Teodor
Funcția Consultant științific
Titlul științific și științifico-didactic Academician, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
Domeniul de cercetare

Sanocreatologia, fiziologia omului și animalelor, stresologia, endocrinologia, psihofiziologia. 

Elaborarea bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei și psihosanocreatologiei; elaborarea metodelor și procedeelor de creare și menținere dirijată a sănătății somatice și psihice în corespundere cu modul de viață și condițiile mediului înconjurător; mecanismele fiziologice ale stresului și adaptării.

Date de contact (+373) 22 72 52 09, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ В.Ф., ГЛИЖИН, А.Г., ВРАБИЕ, В.Г., ШЕПТИЦКИЙ, В.А. Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 1. Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии. Chișinău: Tipografia AȘM, 2016. 228 p. ISBN 978-9975-62-400-8.
 2. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ, В.Ф., ГЛИЖИН, А.Г., ВРАБИЕ, В.Г., ШЕПТИЦКИЙ, В.А. Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 2. Психическое здоровье. Психосанокреатология. Потребность общества в ее развитии. Chișinău: Tipografia AȘM. 2018, 360 p. ISBN 978-9975-62-399-5.
 3. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ, В.Ф., ГЛИЖИН, А.Г., ВРАБИЕ, В.Г. Сознание и креативность – движущая сила самовыживания и становления Homo sapiens как биологический вид, и эволюция его в Homo santoscreatimus. В: Коллективная монография «Итоги науки». М.: РАН, 2018,  c. 3-28.
 4. FURDUI, T. Mental Health. Psychosanocreatology. Necessity of society in its development. Proc. Rom. Acad., Series B. 2019, 21(1), 69-71. ISSN 14548267.
 5. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ГЛИЖИН, А.Г., ФУРДУЙ, В.Ф.,  ВРАБИЕ, В.Г. Ментальное здоровье, его направленное формирование и поддержание – важнейшая задача психосанокреатологии. ACTA NATURAE. 2019, спецвыпуск,  Tом 1., 162. (IF: 1,657)

 

Nume, prenume MEREUȚĂ Ion
Funcția Cercetător științific principal
Titlul științific și științifico-didactic Doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Domeniul de cercetare

Științe ale sănătății. Medicină socială şi management. Modul sănătos de viaţă şi educaţie pentru sănătate. Fiziologia omului și animalelor.

Elaborarea compozițiilor de plante cu destinație specială asupra sănătății.

Date de contact (+373) 22  73 71 42, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. MEREUȚĂ, I., TIMOȘCO, M., FEDAȘ, V. Screening-ul precoce al tulburărilor în sănătate. Revista Medicală Română. (Rezumate ale  lucrărilor ştiinţifice al XIII-lea Congres Naţional al Asociaţiei Medicale Române). Volumul LXVI, Supliment, 2019, 32.
 2. MEREUȚĂ, I., STRUTINSCHI, T. Sănătatea şi alimentaţia. O nouă paradigmă. Buletinul Academiei de Ştiinţe. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 3(339), 47-56. ISSN 1857-064X. 
 3. LISTOPADOVA, L., BACIU, A., MEREUTA, I., IONESCU-TIRGOVISTE, C., CARNICIU, S., FEDAS, V. Prevention of eating behavior disorders by indirect balancing of activating and reward systems. Proceedings of The Romanian Academy. Series B: Chemistry, Life Sciences and Geosciences. 2020, 22(2), p. 105–109. ISSN 1454-8257.
 4. ȚÎBÎRNĂ, Gh., GUDUMAC, E., MEREUȚĂ, I., SOFRONI, M., ȚÎBÎRNĂ, A., BEJENARU, L. Evoluția istorică a chirurgiei oncologice din Republica Moldova. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2020, nr. 2(66), 16-33. ISSN 1857-0011
 5. MEREUȚĂ, I., POLEACOVA, L., FEDAȘ, V. Sindromul metabolic – o provocare sau o dilemă a secolului XXI? În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția a III-a.  Chişinău: Print Caro, 2020, p. 308-313. ISBN 978-9975-56-805-0.

 

Nume, prenume ȘEPTIȚCHI Vladimir
Funcția Cercetător științific principal
Titlul științific și științifico-didactic Doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor.

Fiziologia sistemului digestiv.

Studierea particularităților de malabsorbție a glucozei în intestinul subțire; elaborarea bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei și psihosanocreatologiei; elaborarea metodelor și procedeelor de creare și menținere dirijată a sănătății somatice și psihice în corespundere cu modul de viață și condițiile mediului înconjurător; mecanismele fiziologice ale stresului și adaptării. 

Date de contact (+373) 697 537 82, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. ШЕПТИЦКИЙ, В.А., СУСЛОВА, С.В., БАЧУ, А.Я., ЛИСТОПАДОВА, Л.А. Влияние острых физических нагрузок различной интенсивности на всасывание глюкозы и глицина в тонкой кишке. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2020, Том 30, № 5, прил. № 53, ISSN 1382-4376.
 2. ШЕПТИЦКИЙ, В.А., БРАТУХИНА, А.А., СЕРГИЕНКО, С.В., АКЧУРИНА, Ю.Ю., ГАВРИЛЕНКО, И.В. Особенности фактического питания жителей Приднестровья пожилого и старческого возраста с избыточной массой тела. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2020, Том 30, № 5, прил. № 53, ISSN 1382-4376.
 3. KUZ’MINA, V.V., CHORNAYA, E.Yu., KULIVATSKAYA, E.A., ZOLOTAREVA, G.V. SHEPTITSKII, V.A. Effect of cristalline and amorphic phenol on characteristics of peptidases and glycosidases in chironomid larvae. Biosystems Diversity. 2020, № 2, 128-134. ISSN 2519-8513.
 4. KUZ’MINA, V.V., KOMOV, V.T., TARLEVA, A.F., SHEPTITSKII, V.A. Effect of dietary metal exposure on the locomotor reactions and food consumption in common carp Cyprinus carpio (L.). Inland Water Biology. 2019, nr. 3, 356-364. ISSN 1995-0829.
 5. БУРОВЕНКО, И.Ю., БОРЩЕВ, Ю.Ю., МИНАСЯН, С.М., ШЕПТИЦКИЙ, В.А., ГАЛАГУДЗА, М.М. Исследование всасывания моносахаридов в изолированной петле тонкой кишки и устойчивости миокарда к ишемии-реперфузии у крыс при введении антимикробных препаратов. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2019, 3(16), 43-50. ISSN 1682-8658.

 

Nume, prenume CIOCHINĂ Valentina
Funcția Cercetător științific coordonator
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Sanocreatologia, fiziologia omului și animalelor.  

Elaborarea bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei și psihosanocreatologiei; elaborarea metodelor și procedeelor de creare și menținere dirijată a sănătății somatice și psihice în corespundere cu modul de viață și condițiile mediului înconjurător; mecanismele fiziologice ale stresului și adaptării, sanocreatologia sistemului cardiovascular.

Date de contact (+373) 22 73 71 55, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ В.Ф., ГЛИЖИН, А.Г., ВРАБИЕ, В.Г., ШЕПТИЦКИЙ, В.А. Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 1. Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии. Chișinău: Tipografia AȘM, 2016. 228 p. ISBN 978-9975-62-400-8.
 2. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ, В.Ф., ГЛИЖИН, А.Г., ВРАБИЕ, В.Г., ШЕПТИЦКИЙ, В.А. Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 2. Психическое здоровье. Психосанокреатология. Потребность общества в ее развитии. Chișinău: Tipografia AȘM. 2018, 360 p. ISBN 978-9975-62-399-5.
 3. ЧОКИНЭ, В.К. Здоровье сердца, санокреатологические принципы его формирования. Acta Naturae. 2016, спецвыпуск, Том 1, 157-158. ISSN 2075-8243. (IF SCOPUS: 1,77).
 4. ЧОКИНЭ, В.К., ГЛИЖИН, А.Г., ФУРДУЙ, В.Ф., ВРАБИЕ, В.Г.,  ГЕОРГИУ, З.Б. БЕРЕЗОВСКАЯ, Е.С. Основные психогенные факторы, влияющие на формирование психического здоровья. Acta Naturae. 2019, спецвыпуск,  Tом 1., 163. ISSN 2075-8243. (IF SCOPUS 1,657)
 5. ЧОКИНЭ, В.К. Роль эмоции в саногенной и диссаногенной функции сердца. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2017, nr.2 (332), 29-38. ISSN 1857-064X. 
   
Nume, prenume LEORDA Ana
Funcția Cercetător științific coordonator
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor.

Microbiologia. Biocenoza tractului gastrointestinal.

Etica și bioetica în cercetare.

Date de contact (+373) 696 858 59, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. ФУРДУЙ, В.Ф., ЛЕОРДА, А.И., БАЧУ А.Я., ПОРНЯЛЭ И.Д. Предпосылки возможного направленного влияния на формирование психического здоровья в возрасте 2,5-6 лет. В: Acta Naturae. 2016, Спецвыпуск, Том 1  142. ISSN 2075-8243. (IF SCOPUS 1,77)
 2. FURDUI,  V., LEORDA,  A., GUGLEA, V.,  TELEVCO, A., BEȘETEA, T. Sindromul metabolic ca reflectare a dissanogeniei interrelaţiilor psihosomatice. // Studia Universitatis Moldaviae, SERIA Ştiinţe reale şi ale naturii. Chişinău, nr.6 (126), 2019, p. 8-13.
 3. GARAEVA, S., LEORDA, A., FURDUI, V., POSTOLATI, G. Influența factorilor de mediu asupra formării unor particularități fiziologico-biochimice ale organismului uman. Studia Universitatis Moldaviae, SERIA Ştiinţe reale şi ale naturii. 2020, nr.1(131), 94-99. ISSN 1814-3237 ISSN online 1857-498X 
 4. LEORDA Ana. Modificarea nivelului de anxietate și a predispunerii la stres al persoanelor tinere odată cu schimbarea sezonieră a orei. În: Culegerea de lucrări științifice ale Conferinței științifice internaționale ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a II-a, 23 noiembrie 2018.  Chișinău, 2018, p. 262-264.
 5. ЛЕОРДА, А. И. Особенности получения биомассы представителей нормальной микрофлоры кишечника, при культивировании на различных питательных средах. Научный журнал «Chronos». 2018, 4-8. ISSN 1122-7893
   
Nume, prenume RAISCHI Viorica
Funcția Cercetător științific superior
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe farmaceutice
Domeniul de cercetare

Farmacologia. Investigarea compușilor biologic activi în produsele naturale autohtone în vederea aplicării lor în menținerea și fortificarea sănătății.

Date de contact (+373) 794 642 98, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. RAISCHI, V., LEORDA, A., ȘEPTIȚCHI, V., SCRALIUC, M. Regimul alimentar în condiții de stres psihoemoțional, provocat de izolare. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2020. Chișinău: CEP USM, 2020, p. 171-174.  ISBN 978-9975-152-48-8. ISBN 978-9975-152-50-1.
 2. CIOCHINA, V., FURDUI, V., GLIJIN, A., RAISCHI, V., PRISEAJNIUC, V., JITARI, I. Trivalence of communication in the formation and manifestation of the psyche and mental health. In: Neuroscience for Medicine and Psychology: Proceeding of the XVI International Interdisciplinary Congress, 3-13 June, 2020, Sudak, Crimea,  p. 486-487. ISBN 978-5-317-06140-1. (https://doi.org/10.29003/m1333.sudak.ns2020-16/515-516).

ФУРДУЙ, Ф. И., ЧОКИНЭ, В. К., ФУРДУЙ, В. Ф., ГЛИЖИН, А. Г., ВРАБИЕ, В. Г., МЕРЕУЦЭ, И. Е., ВУДУ, С. Г., РАЙСКИЙ, В. И. Сознание и креативность – одни из связывающих нитей времен. În: AD HONOREM Victor ŢVIRCUN. Firul viu, ce leagă timpuri. Времен связующая нить. The thread that connects times. Chișinău, 2020. p.408-426. ISBN 978-9975-3469-1-7.

 

Nume, prenume BACIU Anatol
Funcția Cercetător științific
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice, Conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Electrofiziologia. Electromiografia.

Studierea mecanismelor de sporire a neuroplasticităţii la nivel molecular, celular şi sistemic în centrele de reglare a activităţii senzoriale şi motorii prin intermediu exerciţiilor fizice şi optimizarea ciclului somn-veghe.

Date de contact [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. БАЧУ, А.Я. Действие гипоксии и гиперкапнии, вызванных экспериментальным погружением в подводном колоколе, на биоэлектрическую активность головного мозга. ISI International Scientific Investigations. 2016, nr. 7, 135-140. ISSN 4684-1407.
 2. BACIU, A., FEDAŞ, V., CARNICIU, S. Promoting of hypoxia tolerance of the motor respiratory centre and sensorimotor cortex during repetitive underwater diving by the adaptation to hypobaric hypoxia. Revista Medicală Română. 2019, vol.L XVI, Suppl, 11. ISSN 1220-5478.
 3. BACIU, A.J., LISTOPADOVA, L.A. The balancing of energy and plastic metabolism, activating and reward central systems by aerobic and resistance trening. Фiзiологiчний журнал. 2019; том 65, № 3 (додаток). (Матерiали  XX-го з’iзду Украïнського фiзiологiчного товариства iм. П.Г. Костюка з мiжнародною участю, присвяченого 95-рiччю вiд дня народження академiка П.Г. Костюка),  153-154. ISSN 2522-9028.
 4. BACIU, A., FEDAŞ, V., MEREUŢĂ, I., IONESCU-TÎRGOVIŞTE, C., CARNICIU, S. The revival of the traditions of health creative tourism in the Dniester-Prut-Danube region. Balneo Research Journal. 2020, 11(3), P10. ISSN: 2069-7597, eISSN: 2069-7619 
 5. LISTOPADOVA, L., BACIU, A., ŞEPTIŢCHI, V. Influenţa stimulării electrice a sistemului orexinergic activator al hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la şobolanii albi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1 (331), 32-38. ISSN: 1857–064X.

 

Nume, prenume BULAT Olga
Funcția Cercetător științific
Titlul științific și științifico-didactic -
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor.

Imunologia.

Studierea efectelor rațiilor alimentare cu diferit conținut asupra statusului imun al organismului.

Date de contact [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BULAT, O. Modificarea componentei timus dependente a sistemului imun în perioada de diminuare a funcţiilor organelor şi sistemelor de organe. În: Culegerea de lucrări ştiinţifice ale Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie 2019. Chişinău: CEP USM, 2019, pp. 55-58. ISBN 978-9975-149-47-1.
 2. BULAT, O. Efectele rațiilor alimentare cu diferit conținut de componente asupra statutului imun umoral în perioada diminuării și degradării funcțiilor vitale. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2020. Chișinău: CEP USM, 2020,  p. 78-81.  ISBN 978-9975-152-48-8. ISBN 978-9975-152-50-1.
 3. БУЛАТ, О., ТРОСИНЕНКО, А., ГРИЦАЕНКО, С. Роль питания и его основных компонентов в регуляции клеточного и гуморального иммунитета. În: Culegerea de lucrări științifice ale Conferinței științifice naționale consacrate jubileului de 90 de ani din ziua nașterii acad. Boris Melnic. Chișinău: CEP USM, 2018, pp. 31-34. ISBN 978-9975-71-971-1
 4. БУЛАТ, О. Морально-нравственные качества современного общества. În: Culegere de lucrări ale Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”. Chișinău: CEP al USM, 2017. pp. 93-96. ISBN 978-9975-71-929-2.
 5. БУЛАТ, О. Пищевое поведение и его расстройства. În: Culegere de lucrări științifice ale Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 28-29 septembrie 2016. Chişinău: CEP-USM, 2016,  pp. 169-173. ISBN: 978-9975-71-814-1.

 

  Nume, prenume JITARI Iurie
Funcția Cercetător științific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic -
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor.

Date de contact [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. FURDUI, T.I., CIOCHINA, V.K., FURDUI, V.T., VRABIE, V. G., GLIJIN, A.G., CUTULAB, A.M., TROSINENKO, A.V., JITARI, Yu.N. Sanogenic consciousness study of its psychic phenomenology exteriorization. In: Neuroscience for Medicine and Psychology: Proceedings of the XII International Interdisciplinary Congress, June 1-11, 2016. Sudak, Crimea, 2016, p. 424. ISBN 978-5-317-04961
 2. FURDUI, T. I., CIOCHINA, V. K., GLIJIN, A. G., FURDUI, V. T., VRABIE, V. G., BEREZOVSCHAIA, E. S.,GHEORGHIU, Z. B., JITARI, Iu. N. The role of behavior, emotions and communication in the development of mental disorders and their phenomenology. In: Neuroscience for Medicine and Psychology: Proc. of the XIII Intern. Interdisciplinary Congress, May 30 - June 10, 2017, Sudak, Crimea, pp. 426-427. ISBN: 978-5-317-05533-2
 3. FURDUI, T., CIOCHINA, V., FURDUI, V.,GLIJIN, A., VRABIE, V., LEORDA, A., BACIU, A., JITARI, Iu., GHEORGHIU, Z. Limitrophe dissanogenic-psychopathic individual levels of mental health. In: Neuroscience for Medicine and Psychology: Proceeding of the XIV International Interdisciplinary Congress, May 30-June 10, 2018, Sudak, Crimea,  p. 487. ISBN 978-5-317-05822-7
 4. ФУРДУЙ, Ф. И., ЧОКИНЭ, В. К., ГЛИЖИН, А. Г., ФУРДУЙ, В. Ф.,  ВРАБИЕ, В. Г., ГЕОРГИУ, З.Б., ВУДУ, В.Г., ЖИТАРЬ, Ю.Н. Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2019, nr.2 (338), 21-30. ISSN 1857-064X. (cat. B)
 5. FURDUI, T., CIOCHINA, V., GLIJIN, A., VUDU, S., GHEORGHIU, Z., VUDU, L., PRISEAJNIUC, V., JITARI, Iu. Dualism of emotions and the formation / manifestation of the psyche and mental health. In: Neuroscience for Medicine and Psychology: Proceeding of the XVI International Interdisciplinary Congress, 3 – 13 June, 2020, Sudak, Crimea,  p. 486-487. ISBN 978-5-317-06140-1. (https://doi.org/10.29003/m1311.sudak.ns2020-16/486-487).
   

 

Nume, prenume FILONOV Alexandra
Funcția Specialist superior
Titlul științific și științifico-didactic -
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor.

Date de contact [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. FILONOV, A. Particularități ale activității cognitive la copii cu vârsta de 2,5-7 ani. În: Viitorul ne aparține. Teze ale Conferinței științifice a studenților și masteranzilor (cu participare internațională), ediția a IX-a, 15 aprilie 2019. Chișinău: Biotechdesign, 2019, p. 35.  

 

 

  Nume, prenume URSU Ludmila
Funcția Specialist superior
Titlul științific și științifico-didactic -
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor.

Lucrări științifice principale:

 1. Pavaliuc Petru, Leorda Ana, Garaeva Svetlana, Matei Liudmila, Varmari Grigore, Mereuţă Ion. Particularităţile dezvoltării consolidării funcţiilor aparatului locomotor cu funcţiile altor sisteme funcţionale la realizarea locomoţiei. Studia Universitatis (Seria Științe Reale și ale Naturii). Nr. 1(41). 2010. P. 49-52.
 2. Pavaliuc Petru, Corlăteanu Alexandr, Леорда Анна, Гараева Светлана, Matei Liudmila. Caногенически регламентированная двигательная активность – один из факторов целенаправленного поддержания и укрепления морфофункционального статуса опорно-двигательного аппарата. Studia Universitatis (Seria Științe Reale și ale Naturii). Nr. 1(41). 2011. P.49-52.
 3. Ciochina V., Vrabie V., Vudu S., Furdui V., Leorda A., Raischi V., Jitari I., Bulat O., Ursu L. Psychogenic disorders during the COVID-19 pandemic. In: Neuroscience for medicine and psychology: Proceeding of the XVII International Interdisciplinary Congress, May 30 – June 10, 2021, Sudаk, Crimea, pp. 425-426. ISBN 978-5-317-06615-4. (http://brainres.ru/work/Sudak_2021_17_CongressProceeding_electron_version.pdf).