Consiliul științfiic

Consiliul ştiinţific reprezintă organul consultativ al Institutului, ales, prin vot secret, de adunarea cercetătorilor știinţifici titulari ai Institutului, pe un termen de 4 ani, din rândurile cercetătorilor Institutului, precum şi din exterior. Consiliul este format din 11 membri. Din componența Consiliului științific fac parte din oficiu directorul, directorii adjuncți, secretarul științific, membrii titulari și membrii corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, reprezentantul sindicatului, reprezentantul tinerilor cercetători și un reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Consiliului știinţific îi revin următoarele atribuţii: stabileşte direcţiile de perspectivă ale activității Institutului; organizează autoevaluarea activității Institutului, a rezultatelor activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de cercetare, a unităţilor structurale științifice şi a celei desfășurate de fiecare cercetător ştiinţific, aprobă raportul de activitate științifică pe proiectele de cercetare și raportul de activitate al Institutului; alege în funcţie, prin concurs, conducătorii unităţilor structurale științifice; examinează şi aprobă programele de lucru din cadrul proiectelor în derulare, precum și a programelor de activitate managerială în conformitate cu politica de stat în domeniile cercetării și inovării; examinează probleme ce țin de modificarea structurii Institutului, distribuirea și utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; examinează probleme privind colaborarea ştiinţifică cu organizaţii similare naţionale şi internaţionale; evaluează și aprobă/refuză recomandări privind publicarea lucrărilor ştiinţifice; alege redactorul-şef şi colegiul de redacţie al ediţiilor ştiinţifice fondate de Institut; recomandă lucrări și candidaturi pentru decernarea premiilor, distincțiilor naționale și internaționale; aprobă teme și proiecte de cercetare la profilurile Institutului, confirmă conducători/coordonatori/consultanți/în domeniu; aprobă rezultatele evaluării interne a cercetătorilor științifici; înaintează candidaturi pentru alegerea în calitate de membru titular și membru corespondent al AŞM; recomandă candidaturi pentru conferirea titlurilor ştiinţifice, ştiinţifico-didactice și onorifice.

 

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 

1.    MEREUȚĂ Ion, dr. hab. șt. med., prof. univ., Președinte al  Consiliului Științific al IFS (director al IFS);
2.    СIOCHINĂ Valentina, dr. șt. biol., conf. cerc., Vicepreședinte al Consiliului Științific al IFS (director adjunct pentru activitatea științifică al IFS);
3.    POLEACOVA Lilia, dr. șt. biol., Secretar al științific al Consiliului Științific al IFS, reprezentantul tinerilor cercetători (secretar științific al IFS);
4.    FURDUI Teodor, dr. hab. șt. biol., prof. univ., academician;
5.    ȚÎBÎRNĂ Gheorghe, dr. hab. șt. med., prof. univ., academician;
6.    STRUTINSCHI Tudor, dr. hab. șt. biol., conf. cerc.;
7.    BALAN Ion, dr. hab. șt. biol., conf. univ.; 
8.    ȘEPTIȚCHI Vladimir, dr. hab. șt. biol., conf. cerc.;
9.    VRABIE Valeria, dr. șt. biol., conf. cerc.;
10.  LEORDA Ana, dr. șt. biol., conf. cerc. (președinte al Comitetului Sindical al IFS);
11.  ONOFREI Aliona (reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării).